محصولات

  • محصولات
  • کیت های تشخیص حیوانی
  • کیت های تشخیص انسانی

کیت ایمونو آنزیماتیک ß-HCG

کیت های تشخیص انسانی

کیت ایمونو آنزیماتیک Microalbumin

کیت های تشخیص انسانی

کیت ایمونو آنزیماتیک Prostate Specific Antigen (PSA)

کیت های تشخیص انسانی

کیت ایمونو آنزیماتیک سریع ß-HCG

کیت های تشخیص انسانی

کیت ایمونو آنزیماتیکFerritin

کیت های تشخیص انسانی

کیت تشخیص سریع خون مخفی در مدفوع (FOB)

کیت های تشخیص انسانی

کیت 10 تستی تشخیص سریع مواد مخدر

کیت های تشخیص انسانی

کیت 6 تستی تشخیص سریع مواد مخدر

کیت های تشخیص انسانی

کیت 5 تستی تشخیص سریع مواد مخدر

کیت های تشخیص انسانی

کیت تشخیص سریع باربیتورات (BAR)

کیت های تشخیص انسانی

کیت تشخیص سریع تری سایکلیک   (TCA)

کیت های تشخیص انسانی

کیت تشخیص سریع بوپرونورفین(BUP)

کیت های تشخیص انسانی

تست تشخیص سریع متادون(MTD)

کیت های تشخیص انسانی

کیت تشخیص سریع ترامادول  (TRA)

کیت های تشخیص انسانی

کیت تشخیص سریع حشیش (THC)

کیت های تشخیص انسانی