کیت ایمونو آنزیماتیک ß-HCG

نمونه :سرم و پلاسما
حجم : µl100

استانداردها :7x (0-1000 mIU/ml)

محلول کونژوگه : HRP/آماده ی مصرف
محلول سوبسترا :TMB/آماده ی مصرف
کنترل ها: بالا و پایین
حساسیت:1.5mIU/ml

زمان انکوباسیون: 15 + 30+ 30دقیقه
دمای نگهداری: 8-2 C

کد کاتالوگ: 96T/K: ABH-EI01-HCG

کیت ایمونو آنزیماتیک Microalbumin

نمونه :ادرار
حجم : 10 µl

استانداردها :7x (0-400 ng/ml)

محلول کونژوگه : HRP/آماده ی مصرف
محلول سوبسترا :TMB/آماده ی مصرف
کنترل ها: بالا و پایین
حساسیت:1.0 ng/ml

زمان انکوباسیون:15 + 60دقیقه
دمای نگهداری: 8-2 C
36-46.5 F

کد کاتالوگ: 96T/K: ABH-EI05-mAlb

کیت ایمونو آنزیماتیک Prostate Specific Antigen (PSA)

نمونه :سرم و پلاسما
حجم : 50 µl

استانداردها :(0-50 ng/ml)7x

محلول کونژوگه : HRP/آماده ی مصرف
محلول سوبسترا :TMB/آماده ی مصرف
کنترل ها: بالا و پایین
حساسیت:1.0 ng/ml

زمان انکوباسیون:15 + 30 + 30 دقیقه
دمای نگهداری: 8-2 C
36-46.5 F

کد کاتالوگ: 96T/K: ABH-EI03-PSA

کیت ایمونو آنزیماتیک سریع ß-HCG

نمونه :سرم و پلاسما
حجم : µl100

استانداردها :7x (0-1000 mIU/ml)

محلول کونژوگه : HRP/آماده ی مصرف
محلول سوبسترا :TMB/آماده ی مصرف
کنترل ها: منفی .مثبت وحد تشخیص
حساسیت:1.5mIU/ml

زمان انکوباسیون: 5 + 5 + 5 دقیقه
دمای نگهداری: 8-2 C
36-46.5 F

کد کاتالوگ:96T/K: ABH-EI04-HCGR

کیت ایمونو آنزیماتیکFerritin

نمونه :سرم و پلاسما
حجم : 50 µl
استانداردها :7x (0-1000 ng/ml)

محلول کونژوگه : HRP/آماده ی مصرف
محلول سوبسترا :TMB/آماده ی مصرف
کنترل ها: بالا و پایین
حساسیت:1.0 ng/ml

زمان انکوباسیون:15 + 30 + 30 دقیقه
دمای نگهداری: 8-2 C
36-46.5 F

کد کاتالوگ: 96T/K: ABH-EI02-Fer

کیت 10 تستی تشخیص سریع مواد مخدر

مدت زمان تشخیص : 3 الی 10 دقیقه
نمونه : ادرار
دمای نگهداری : 30-2 درجه سانتی گراد
حساسیت : % 98/5
اختصاصیت: % 97/5
کد کاتالوگ 25 تستی: ABH-IC31-Drug10

کیت 6 تستی تشخیص سریع مواد مخدر

مدت زمان تشخیص : 3 الی 10 دقیقه
نمونه : ادرار
دمای نگهداری : 30-2 درجه سانتی گراد
حساسیت : % 98/5
اختصاصیت: % 97/5
کد کاتالوگ 25 تستی: ABH-IC30-Drug6

کیت 5 تستی تشخیص سریع مواد مخدر

مدت زمان تشخیص : 3 الی 10 دقیقه
نمونه : ادرار
دمای نگهداری : 30-2 درجه سانتی گراد
حساسیت : % 5/98

اختصاصیت: % 5/97
کد کاتالوگ 25 تستی: ABH-IC29-Drug5

کیت تشخیص سریع باربیتورات (BAR)

مدت زمان تشخیص : 3 الی 10 دقیقه
نمونه : ادرار
دمای نگهداری : 30-2 درجه سانتی گراد
حد تشخیص: ng/mL300

حساسیت : % 97
اختصاصیت: % 97/1
کد کاتالوگ 100 تستی: ABH-IC24-BAR