کیت تشخیص سریع آنتی ژن (CPV)

مدت زمان تشخیص: بین 5-10 دقیقه
نمونه: مدفوع تازه و استفراغ
دمای نگهداری:30-2 درجه ی سانتی گراد
حساسیت: 97.6%
اختصاصیت:100%
کد کاتالوگ:for 10T/K: ABH-lC03-CPV

کیت تشخیص سریع آنتی ژن (FPV)

مدت زمان تشخیص: بین 5-10 دقیقه
نمونه: مدفوع تازه و استفراغ
دمای نگهداری:30-2 درجه ی سانتی گراد
حساسیت:97.4%
اختصاصیت:98.1%
کد کاتالوگ:for 10T/K: ABH-lC01-FPV

کیت تشخیص سریع آنتی ژن(CDV)

مدت زمان تشخیص:5تا 10 دقیقه
نمونه: ترشحات بینی ،بزاق،چشمی و مقعدی
دمای نگهداری: 30-2 درجه ی سانتی گراد
حساسیت:97.3%
اختصاصیت: 100%
کد کاتالوگ: for 10T/K: ABH-lC02-CDV