آشنایی با ویروس کرونا (SARS-CoV-2)

سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2)یک کرونا ویروس بسیار قابل انتقال و بیماریزا است که در اواخر سال 2019 ظهور کرد و باعث ایجاد پاندمیک بیماری تنفسی حاد به نام “بیماری کرونا ویروس 2019” (کووید-19) شد که بهداشت و ایمنی عمومی انسان را تهدید می‌کند.

آزمایشات بالینی مانند PCR و ELISA برای تشخیص سریع ویروس کرونا برای شناسایی سریع بیماران آلوده مورد نیاز است. با این حال، این تکنیک ها گران هستند و برای برنامه‌های مراقبت به راحتی در دسترس نیستند. در حال حاضر، فقدان هر روش سریع، در دسترس و قابل اعتماد برای شناسایی در محل مراقبت (POC) باعث پیشرفت COVID-19 به عنوان یک مشکل جهانی وحشتناک می شود. تست های تشخیص سریع کووید-19 مبتنی بر ایمنوکروماتوگرافی و نانوذرات کلوئیدی طلا از انواع تست های POC بوده که امروزه بسیار اهمیت پیدا کرده اند. در این نوع تست دیگر به ارسال نمونه‌ها به یک آزمایشگاه مرکزی و منتظر ماندن برای دریافت جواب نیازی نیست و نتیجه طی ۱۵ دقیقه مشخص می‌شود.

6-2. پیشنهاد می شود که بخشی تحت عنوان مجوز ها گذاشته شود تا مدارکی از جمله ایزو و یا پروانه های ساخت در آن قرار گیرد.