اثر بخشی کیت‌های تشخیص سریع شرکت آروین زیست سلامت در شناسایی سویه اومیکرون