کیت تشخیص سریع آنتی ژن (CPV)

مدت زمان تشخیص: بین 5-10 دقیقه
نمونه: مدفوع تازه و استفراغ
دمای نگهداری:30-2 درجه ی سانتی گراد
حساسیت: 97.6%
اختصاصیت:100%
کد کاتالوگ:for 10T/K: ABH-lC03-CPV

کیت تشخیص سریع آنتی ژن (FPV)

مدت زمان تشخیص: بین 5-10 دقیقه
نمونه: مدفوع تازه و استفراغ
دمای نگهداری:30-2 درجه ی سانتی گراد
حساسیت:97.4%
اختصاصیت:98.1%
کد کاتالوگ:for 10T/K: ABH-lC01-FPV

کیت 3 تستی تشخیص سریع مواد مخدر

مدت زمان تشخیص : 3 الی 10 دقیقه
نمونه : ادرار
دمای نگهداری : 30-2 درجه سانتی گراد
حساسیت : % 98/4
اختصاصیت: % 97/1
کد کاتالوگ 25 تستی: ABH-IC19-Drug3

کیت تشخیص سریع بارداری (HCG)

مدت زمان تشخیص: در مدت 5 دقیقه
نمونه: ادرار
دمای نگهداری: 30-2 C
36-86F

حد تشخیص:25 mIU/mL

حساسیت:99%
اختصاصیت: 99.1%
کد کاتالوگ:for 1T/K: ABH-IC15-HCG

کیت تشخیص سریع تروپونین I قلبی (cTnI)

مدت زمان تشخیص :در مدت 10دقیقه
نمونه: کل خون،سرم و پلاسما
دمای نگهداری:30-2 C
36-86F

حد تشخیص:0.5 ng/mL

حساسیت: 98.2%
اختصاصیت: 98.7%
کد کاتالوگ:for 25T/K: ABH-IC06-cTnI

کیت تشخیص سریع مورفین  (MOP)

مدت زمان تشخیص : 3 الی 10 دقیقه
نمونه : ادرار
دمای نگهداری : 30-2 درجه سانتی گراد
حد تشخیص: ng/mL300

حساسیت : % 98.6
اختصاصیت: % 97.5
کد کاتالوگ 100 تستی: ABH-IC11_MOP

کیت تشخیص سریع مت آمفتامین  (MET)

مدت زمان تشخیص : 3 الی 10 دقیقه
نمونه : ادرار
دمای نگهداری : 30-2 درجه سانتی گراد
حد تشخیص: ng/mL500

حساسیت : % 98.6
اختصاصیت: % 97.5
کد کاتالوگ 100 تستی: ABH-IC10_MET

کیت تشخیص سریع آمفتامین  (AMP)

مدت زمان تشخیص : 3 الی 10 دقیقه
نمونه : ادرار
دمای نگهداری : 30-2 درجه سانتی گراد
حد تشخیص: ng/mL500

حساسیت : % 98.6
اختصاصیت: % 97.5
کد کاتالوگ 100 تستی: ABH-IC09_AMP